BİLGİ GIDA
23 Haziran 2018, Cumartesi  Türkçe English
 

Kesimlik Sığır İthalatı İçin Teknik Ve Sağlık Şartnamesi

A-KESİMLİK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER :

http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/damizlik_besilik_kasaplik_sigir_izinliulkeler.html linkinde kesimlik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmaktadır.

B-HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. İthal edilecek kesimlik sığırlar, erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

2. Hayvanların her birinin yaşı 24 aydan küçük ve ağırlığı 300 kg’ın üzerinde olacaktır.

3. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

4. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

5. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

6. İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

7. Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya mikroçip) bulunacaktır.

C-İSTENİLECEK BELGELER :

Kontrol belgesi başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

1. Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konuyla ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge)

2. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/25 sayılı Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 30/12/2011 tarihli ve 28158(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/5) göre aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

a) Kontrol belgesi (3 asıl)

b) Proforma Fatura (1 asıl, 2 suret) veya Fatura (3 suret)

c) Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası (3 suret) (Formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya ihracatçı ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmaz)

d) Orijin sertifikası (3 suret) (hayvanların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.)

e) İbraz edilen proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası ve her türlü Bakanlıkça istenen diğer belgelerin, ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve faturayı, serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş il müdürlüğüne ibraz edeceklerini ve ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına dair ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış Taahhütnamenin, noter tasdikli bir adet asıl iki adet fotokopisi.

3. Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak;

a) Kesimhanenin faaliyette olduğuna dair ilgili İl/İlçe Müdürlüklerince güncel tarihli olarak onaylanmış çalışma izin belgesi/onay belgesi sureti

b) Kesimhanesi bulunmayan ithalatçılar tarafından, (a) bendinde belirtilen belgeye ek olarak kesimhaneyle yapılan sözleşme/taahhütname örneği (noter onaylı)

4. Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri/imza beyannamesi

5. İthalat yapacak firmanın hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Sicil Gazetesi sureti/faaliyet belgesi

6. İthalat yapacak kişi/kişiler için hayvancılık konusunda faaliyet gösterdiğine dair belge (çiftçi kayıt belgesi, işletme tescil belgesi vb.)

ibraz edilecektir.

 

Teknik ve Sağlık Şartname Kesimlik Sığır, bilgi gıda, ankara, yem hammaddeleri

Bilgi Gıda Adres: Ege Plaza İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. (Konya Yolu) No: 182/B Kat:19 D:82 Balgat / Çankaya - Ankara Telefon: +90 (312) 472 8182 Faks: +90 (312) 472 8188